V naslednjih nekaj mesecih lahko pričakujemo razpise različnih programov čezmejnega, medregionalnega in transnacionalnega teritorialnega sodelovanja, odprta sta razpisa podonavske regije in programa Mediteran, tu so še razpisi iz naslova evropske Jadransko Jonske ter Alpske makroregije, ves čas se odpirajo razpisi iz Obzorja 2020, ravno tako pa se nam ob koncu leta obetajo še razpisi iz operativnega kohezijskega programa...

Glede na ključne usmeritve relevantnih evropskih in nacionalnih politik smo se odločili, da za vas pripravimo različne scenarije razvoja konkretnih projektov, kjer vi le poiščete svoj interes in voljo, da kot vodilni ali projektni partner že pripravljeno idejo z našo pomočjo pripeljete do izvedbe.Torej, za vas imamo razvite zasnove konkretnih projektov, lahko pa skupaj z vami tudi razvijemo vaš projekt, ga umestimo v pravi razpis in ga skupaj pripeljemo do zaključka.

Naš pristop je vedno individualen. To pomeni, da že v pripravljalni fazi skupaj z vami ugotovimo kaj natančno je tisto kar ima možnost za uspešno prijavo na razpisu. Nato zelo konkretno pripravimo projektni osnutek (mogoče ga imamo celo že pripravljenega ). Vsi nadaljni procesi pa so namenjeni natančnemu izpolnjevanju zapletenih tehnično administrativnih in finančnih evropskih prijavnih dokumentov.

Življenski ciklus projekta zgleda nekako takole:
 • OBLIKUJEMO PROJEKTNO IDEJO IN PRIPRAVIMO PROJEKTNI OSNUTEK
 • UMESTIMO PROJEKT V KONKRETNI EVROPSKI FINANČNI OKVIR
 • PRIPRAVIMO IN IZPOLNIMO VSE ELEMENTE PRIJAVNE DOKUMENTACIJE
 • TEHNIČNO, FINANČNO IN ADMINISTRATIVNO VODIMO PROJEKT
 • ZAGOTOVIMO PRIPRAVO ZAHTEVANIH POROČIL MED TRAJANJEM PROJEKTA
 • PRIPRAVIMO KONČNO PROJEKTNO POROČILO
 • IN SPREMLJAMO ŽIVLJENJE PROJEKTA TUDI PO ZAKLJUČKU
Predstavljamo vam projekt “POT ZLATE PTICE”

Projekt vzpostavlja trajnostno naravnane mreže pametnih turistično izobraževalnih vsebin, namenjenih predvsem (a ne izključno) mlajšim, izvorno digitalnim generacijam.
Projekt umeščamo na področja trajnostnega, butičnega, ekološkega in izobraževalnega turizma, s poudarkom na razvoju celostnih storitev, ki ob upoštevanju naravnih in kulturnih danosti in s pomočjo najsodobnejše multimedijske tehnologije (VR, AR, Cinema 7D, Internet ofthings, Wearables, …), vodijo k vrhunskemu audio vizualnemu doživetju, ki združuje izobraževanje s preživljanjem prostega časa.
Projekt temelji na promociji občih pozitivnih vrednot in slovenske izvirnosti.
Posamični centri bodo služili kot portali v specifična mikrookolja in vzpodbujali navezovanje stikov med obiskovalci in lokalnim prebivalstvom. Pot zlate ptice je okvir in ogrodje, v katerega bomo umestili več specifičnih tem izbranih po ključu slovenske izvirnosti, predstavitev posamičnih tem pa prilagodili zahtevam izvorno digitalnih generacij obiskovalcev. Portali skupaj predstavljajo enovito celoto.
Pripravljenih imamo že nekaj konkretnih projektov, ki že čakajo na izvajanje s konkretnim partnerjem. Lahko pa skupaj z vami razvijemo povsem nov - vaš projekt, ga umestimo v pravi razpis in ga skupaj pripeljemo do zaključka.

POUDARKI

 • Podjetje ustanovljeno leta 2003
 • Majhno, prilagodljivo in zanesljivo podjetje
 • Sodelujemo z velikim številom domačih in tujih strokovnjakov
 • Usmerjeno predvsem v pripravo in upravljanje EU in nacionalnih projektov
 • Aktivno tudi v prometni logistiki in prostorskem načrtovanju prometne infrastrukture
 • Septembra leta 2008 prekvalifikacija podjetja v Astanea d.o.o.
 • Aprila 2011 ustanovitev hčerinskega podjetja Astanea d.o.o. Novi Sad

STORITVE

 • Svetovanje pri upravljanju podjetij, programov in projektov;
 • Priprava študij izvedljivosti;
 • Priprava SWOT in Benchmark analiz;
 • Pomoč pri start-up dejavnosti;
 • “Head hunting” za domača in tuja podjetja;
 • Organiziranje internih izobraževalnih programov in usposabljanj;
 • Oblikovanje projektnih idej za razpise evropskega subvencioniranja;
 • Priprava prijavnih dokumentacij in administrativno, tehnično in finančno upravljanje evropskih in nacionalnih projektov.

EVROPSKI PROGRAMI

priprava, koordinacija, upravljanje, projektno partnerstvo…
 • EUREKA program
 • OBZORJE 2020
 • Čezmejni (CBC) programi
 • Sklad za razvoj podeželja
 • IPA jadranski čezmejni (CBC) program
 • IEE program
 • IPARD Program, Hrvaška
 • Alpine Space Program
 • SEE Program
 • e-CONTENT+ Program
 • Sedmi okvirni program
 • Jadransko jonski program 2014-2020
 • Podonavski in MED transnacionalni program 2014-2020

PROMETNO LOGISTIČNI SVETOVALNI PROJEKTI

 • BTC Terminal Sežana d.d.
  (Svetovalne storitve za upravljanje podjetja, doseganja razvojnih ciljev in načrtovanih dejavnosti, v skladu s strategijo podjetja)
 • Luka Koper d.d.
  (Svetovalne storitve za upravljanje podjetja, doseganja razvojnih ciljev in načrtovanih dejavnosti, v skladu s strategijo podjetja)
 • Niko Transport d.o.o.
  (Svetovalne storitve in sodelovanje pri vzpostavljanju novih poslovnih stikov z logističnimi podjetij na trgih Velike Britanije in Irske)
 • Emona Obala Koper d.d.
  (Svetovalne storitve za upravljanje podjetij v logistiki in doseganju razvojnih ciljev ter načrtovanih dejavnosti v časovnih okvirih, v skladu s strategijo podjetja)
 • CDD d.o.o. & Logistika Sluga d.o.o.
  (Svetovalne storitve za potrebe razvoja strank in doseganju razvojnih ciljev in načrtovanih dejavnosti v časovnih okvirih in v skladu s strategijo podjetja)
 • Regionalna razvojna agencija Koper
  (Vključitev v program vavčerskega svetovanja o prestrukturiranju podjetij)

PROJEKTNI PARTNERJI

REFERENCE

> 2015 – sedaj
E!9987 JOOBEE (ICT system for connecting seekers and offerers of jobs, tasks and skills), EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od junija 2015
> 2014 – 2015
JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., Priprava sistemskih izhodišč za plovnost po Ljubljanici na lokalnem in državnem nivoju, Ljubljana, od junija 2015.
> 2014 – sedaj
Občina Pivka , Koordinacija aktivnosti pri razvoju državnega prostorskega načrta za AC odsek Jelšane – Postojna/Razdrto/Divača in koordinacija pri prostorskem umeščanju obvoznice Pivka, od decembra 2014
> 2014 – sedaj
E!10007 LexKliping (Accurate legal push information system with different data sources and for different legal fields), EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od septembra 2014
> 2014 – sedaj
E!9561 WiFiOTT (Research and Development of Wi-Fi OTT-Service Delivery Platform for Telecommunication Carriers and Operators), EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od septembra 2014
> 2014 – sedaj
BioMATES (BioMATES - Device for biomagnetic resonance therapy), EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od septembra 2014
> 2014 – sedaj
E!9562 SLC (SLC - Smart LED lighting controller), EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od septembra 2014
> 2014 – sedaj
E!9563 Logistic Supervisor (Logistics Supervisor - optimized system for business automation in Logistics companies), EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od septembra 2014
> 2013 – 2015
E!8724 SWAT (Sites of the Web Assessment Tools) EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od aprila 2013
> 2013
E!8720 UniComScan (Development of UNIque and universal COMpetence SCANning tool) , EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od aprila 2013
> 2013
E!8702 DISPATCH CONTROLLER (Fleet management business system with information technology support), EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od aprila 2013
> 2013
E!8698 eLAN (Augmented Feedback in e-Gymnasium for Sport Lifestyle), EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od aprila 2013
> 2013
SportKINEMATICS (Mobile application for kinematic analysis of movement and movement learning), EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od aprila 2013
> 2012
KINEMATIKA (Mobile applications for Kinematic analysis of movement and movement learning), ERDF & razpis za financiranje razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-2013, koordinacija in priprava projektnega predloga, od avgusta 2012
> 2012 – sedaj
E!8040 NEUROEngine (Next Generation Multimedia Engine for Consumer Pattern Detection, Data Mining and Behaviour Prediction), EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od maja 2012
> 2012
MOVELLE (Fostering electric auto mobility in urban areas), IEE Program, Koordinacija slovenskih projektnih partnerjev in pomoč pri projektni prijavi, od maja 2012
> 2012 – 2015
ŠPORT NAS POVEZUJE (Projekt socialnega povezovanja Avstrijcev in Slovencev) čezmejni program AT – SLO, vodenje in koordinacija – priprava projektne prijave, od maja 2012
> 2012
SOSED SOSEDU SOSED (Socialna integracija-izmenjava znanj, kulture in umetnosti-prebivalcev AT in SLO) čezmejni program AT – SLO, vodenje in koordinacija – priprava projektne prijave, od maja 2012
> 2012
SKUPAJ ZMOREMO VEČ (Projekt večanja socialne integracije Slovencev in Hrvatov), čezmejni program SLO – HR, vodenje in koordinacija – priprava projektne prijave, od aprila 2012
> 2011 – 2014
SEE-ITS (Intelligent Transport Systems in South East Europe), SEE Program, koordinacija slovenskih in hrvaških projektnih partnerjev in pomoč pri pripravi projektne dokumentacije, od novembra 2011
> 2011 – 2014
LEXIT , EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od maja 2011
> 2011
ResEvo.Com2Point , EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od maja 2011
> 2010
Elan fit-me , EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od maja 2010
> 2010
Šport združuje , čezmejni program SLO – HR, vodenje in koordinacija – priprava projektne prijave, od maja 2010
> 2010
SUSTINEO , IEE Program, vodenje in koordinacija slovenskih projektnih partnerjev – pomoč pri pripravi projektnega predloga, od maja 2010.
> 2010 – 2014
Ukrep za razvoj podeželja 312 “Pomoč za financiranje in razvoj mikro podjetij” – Priprava različnih projektnih predlogov, od januarja 2010.
> 2009 – 2013
E!6271 EUParky , EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od novembra 2009
> 2009 – 2013
E!6283 @FINESSENCE , EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od novembra 2009
> 2009 – 2014
Ukrep 103 “Investicije v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov, zaradi potreb prestrukturiranja in posodobitev”, IPARD Program, Hrvaška, vodenje in koordinacija – priprava projektnih predlogov, od septembra 2009
> 2009
Dinaric Karst Jewels , IPA Čezmejni Jadranski program, Koordinacija – pomoč pri pripravi projektnega predloga, od junija 2009.
> 2009 – 2011
E!5004 LEXus , (Legal Information System – Timeline data management system in FYROM), EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od aprila 2009
> 2009 – 2012
E!5349 FeedMeBack , (Educa Human Resources Feedback Tool For Employees…), EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od aprila 2009
> 2008
FRESH-NETWORK-PARKS (Freshlog Perishables Intermodal Distriparks Network), Predlog projekta za Program Jugovzhodna Evropa, vodenje in koordinacija, od 2008
> 2008
SQUALCO (Sustainable Quality of Life in Urbanised Transport Corridors), predlog projekta za Program Jugovzhodna Evropa, vodenje in koordinacija, od 2008
> 2007
SELF@PATA , (Sustainable e-Learning for promising and Top Athlets), e-CONTENT+ Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga, od junij 2007.
> 2007 – 2010
DELTA , (A Decision Support Instrument to promote intelligent and sustainable mobility in areas with varying demand), Sedmi okvirni program, Projektni partner, koordinacija slovenskih partnerjev – pomoč pri pripravi projektnega predloga, od maja 2007
> 2007 – 2012
@LIMP , (NEW LIFESTYLE WITH SPORT - “The development of information and communication technology and new trade channels in the area of sports and tourism”), EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od maja 2007
> 2007 – 2008
Prostorsko Okoljske, transportno logistične in poslovne usmeritve za intermodalno vozlišče v Pivki , slovenski resolucijski projekt (naročnik DRSC), Projektni partner in koordinator, Ljubljana, od avgusta 2008.
> 2007
TAX-FIN-LEX , (Tax and Finance information system, based on Legal information system in timeline), Sedmi okvirni program, vodenje in koor dinacija – priprava projektnega predloga, od maja 2007
> 2007 – sedaj
Prostorska in prometno logistična zasnova luke SHENGJIN – Albanija (soavtorstvo: Dr. Igor Jakomin in Lirim Muharemi – koordinator projekta), Ljubljana – Portorož – Tirana
> 2006
INN-ENERGY (An Innovative and Energy-Efficient City Logistics Approach for the historical centres of small and medium sized cities), Intele gent Energy Europe Program, Projektni partner – pomoč pri pripravi projektnega predloga, od oktobra 2006
> 2006 – 2008
Umestitev Luke Koper v trajnostni okvir razvoja obalne regije , Ciljni raziskovalni program - “Konkurenčnost Slovenije” 2006-2013, (Projektni vodja: Institut Jožef Štefan, Ljubljana), Ljubljana, od septembra 2008
> 2006
LOGISTICS MEDA (Local Authorities Partnership in the Mediterranean), MED-PACT Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga, od junija 2006
> 2005 – 2008
E!3865 LEX INFO (The added value of public information – Development and Implementation of Legal Information System in Croatia), EUREKA Program, vodenje in koordinacija – priprava projektnega predloga + projektno vodenje, od decembra 2005.
> 2005 – 2006
Generalne usmeritve za razvoj Intermodalnega transportno-logističnega terminala v Pivki , Občina Pivka - razvojna študija, od februarja 2006
> 2005
IMONODE (Integration of transport modes and hubs in Central and South-Eastern Europe), INTERREGI IIIB CADSES Program, vodenje in koordinacija slovenskih projektnih partnerjev in podizvajalcev
> 2005
IMONODE (Integration of transport modes and hubs in Central and South-Eastern Europe), INTERREGI IIIB CADSES Program, Prostorsko okoljska evalvacija razvoja intermodalnega prometno-logističnega terminala v Sežani
> 2005
IMONODE (Integration of transport modes and hubs in Central and South-Eastern Europe), INTERREGI IIIB CADSES Program, Usmeritve za razvoj regionalnih prometno-logističnih terminalov – prostorski pristop
> 2005
Priprava različnih projektnih predlogov za razne manjše nacionalne razpise , za razvoj malih podjetij, od leta 2005

KONTAKT

Dr. Mitja Pavliha
Gsm/Viber: +386 41 588 510
e-mail: mitja.pavliha@astanea.si
Jernej Hribar
Gsm/Viber: +386 51 687674
e-mail: jernej.hribar@astanea.si